Wat moet er eigenlijk in een getuigschrift?

27 mei 2014

Een werkgever is verplicht een getuigschrift te maken als een werknemer daarom vraagt. Hierin dient in ieder geval een juiste opgave te staan van de aard van de verrichte arbeid en de duur van de dienstbetrekking.

Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer mag erin staan hoe de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Er mag geen negatieve omschrijving van de wijze van functievervulling in staan als daar geen onderbouwing bij aanwezig is maar ook geen te gunstige voorstelling van zaken, waardoor anderen kunnen worden misleid.

Bron: www.penoactueel.nl