Nieuwe wetten per 1 januari 2016

24 december 2015

Per 1 januari 2016 treden een aantal nieuwe wetten in werking.

Wet flexibel werken (Wfw)
Deze wet vervang de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) en biedt werknemers de mogelijkheid flexibeler te werken. Werknemers kunnen met deze wet een verzoek indienen voor een aanpassing op het werkrooster en om aanpassing van de arbeidsplaats. Ook kunnen werknemers een verzoek indienen om hun contractuele arbeidsduur aan te passen.

Wet aanpak schijnconstructies (Was)
Een deel van de Was is al in juli 2015 in werking getreden maar ook per 1 januari 2016 gaat er een deel van deze wet in, namelijk:
- De verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon
De specificatie van de onkostenvergoeding op de loonstrook
- Het verbod op inhoudingen en verrekeningen met het minimumloon zou oorspronkelijk ook per 1 januari ingaan, maar dit verbod is uitgesteld tot 1 juli 2016.

Wettelijk minimumloon
Ook het minimumloon wordt weer aangepast. Per 1 januari is het minimumloon voor medewerkers van 23 jaar en ouder: € 1.524,60 per maand, € 351,85 per week en € 70,37 per dag.

Verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2015 versneld verhoogd. In stappen van drie maanden wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar in 2018. Daarna stijgt de leeftijd met stappen van vier maanden naar 67 in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Doorwerken na AOW-leeftijd
Wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer wil opzeggen, moet hierbij een opzegtermijn van een maand in acht worden genomen.
Bij ziekte heeft een AOW-gerechtigde werknemer vanaf 1 januari 2016 recht op loondoorbetaling van maximaal dertien weken in plaats van twee jaar. Ook geldt voor AOW-gerechtigde werknemers dat zij ten hoogste zes tijdelijke contracten krijgen in een periode van maximaal vier jaar.

Wet pensioencommunicatie
Deze wet heeft als doel de informatieverstrekking over pensioenen te verbeteren. Het Uniform Pensioen Overzicht moet overzichtelijker worden. De Wet pensioencommunicatie gaat in verschillende fases in.

Wijzigingen WW
Het laatste punt van de Wet werk en zekerheid zorgt voor een wijziging in de opbouw en duur van de WW-uitkering. De publieke WW-uitkering wordt per 1 januari 2016 met één maand per kwartaal gekort tot maximaal twee jaar in 2019.
Ook wordt de opbouw gewijzigd. Werknemers bouwen de eerste tien jaar van hun loopbaan per gewerkt jaar één maand WW-recht op. Daarna bouwen ze per gewerkt jaar een halve maand op.

Bron: www.penoactueel.nl

Foto: Freeimages