Kabinet wil werkenden leven lang laten leren

13 november 2014

De Kamerbrief is de officiële reactie op het advies van de commissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’. Het kabinet trekt de komende vier jaar € 65 miljoen uit om leren op het werk en leren in deeltijdopleidingen in het hoger onderwijs aantrekkelijker te maken voor volwassenen. Het extra geld is bedoeld voor onder meer de volgende maatregelen:

Wegnemen belemmeringen in wet- en regelgeving
Door wet- en regelgeving te versoepelen, krijgen werknemers meer ruimte om de werkplek te benutten voor werkend leren. Zo moet het makkelijker worden om onderwijs te volgen buiten de vestigingsplaats van de onderwijsinstelling.

Flexibilisering deeltijdopleidingen hoger onderwijs
Vanaf studiejaar 2015-2016 wordt er geëxperimenteerd met flexibele onderwijstrajecten. Opleidingen volgen in modules, onderwijs volgen vanaf de werkplek en vrijstellingen voor opgedane kennis en ervaring behoren hiertoe.

Vraagfinanciering in deeltijd hoger onderwijs
Deeltijdstudenten in de sectoren zorg, welzijn en techniek krijgen vouchers ter waarde van € 1.250 per 30 studiepunten. Met die vouchers kunnen ze (een deel van) een studie inkopen bij private of publieke hoger onderwijsinstellingen die meedoen aan de experimenten met vraagfinanciering. Als de studenten voldoende studievoortgang boeken, kunnen ze een volgende voucher krijgen. De pilots voor dit plan starten in september 2016.

Verkenning steunpunt validering
Er wordt onderzocht of het nuttig is om een steunpunt validering op te richten voor hoger en middelbaar onderwijs. Het steunpunt kan onder meer resultaten van informeel leren op waarde schatten en de leerresultaten vergelijken met wat in een (formele) opleiding wordt geleerd.

Versterking Associate degree
Hogescholen worden uitgenodigd om het aanbod van Associate degree-onderwijstrajecten uit te breiden. Dit moet op regionaal niveau en in samenwerking met werkgevers gebeuren.

Bron: www.rendement.nl

Foto: Freeimages