‘Antidiscriminatie maatregelen Asscher helpen niet’

29 mei 2014

De door minister Asscher (SZW) gepresenteerde maatregelen om arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken zullen weinig effect hebben schrijven Lieselotte Blommaert, onderzoeker sociologie aan de UU, Frank van Tubergen,  hoogleraar sociologie aan de UU en Marcel Coenders, hoofddocent Culturele diversiteit en Jeugd in de Volkskrant.
De minister beloofde met een stevig pakket maatregelen te komen na de publicatie van hoge werkloosheidscijfers onder niet-westerse allochtonen door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Gezien de bestaande kennis zijn er volgens de wetenschappers de volgende 3 problemen.

1. Strengere handhaving van regels en het verbreken van overheidscontracten met discriminerende partijen. Het probleem met deze maatregel is dat verondersteld wordt dat slachtoffers weten wanneer ze gediscrimineerd zijn, dit is niet realistisch. 

2. De maatregelen gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn van discriminatie en op diversiteitsbeleid worden gekenmerkt door een grote mate van vrijblijvendheid. Ze zijn volledig afhankelijk van de 'goodwill' van werkgevers, terwijl die juist de partij zijn die de minste hinder van discriminatie ondervindt. Om die reden valt, zonder een extra prikkel, van werkgevers weinig inspanning te verwachten, zeker in tijden van crisis.

3. Bij de onderbouwing van de acties gericht op meer onderzoek veronderstellen het kabinet en de SER dat we weinig weten over de mate waarin arbeidsmarktdiscriminatie voorkomt in Nederland. Het kabinet stelt voor om d.m.v. online sollicitatieplatforms te achterhalen hoe werkgevers op cv’s met verschillende persoonskenmerken reageren. Dit bestaat al en is al uit gebleken dat autochtone sollicitanten 60% meer kans hebben op een uitnodiging voor een gesprek dan sollicitanten met een Marokkaanse achtergrond.

Wat zouden Asscher en het kabinet wel moeten doen om discriminatie te bestrijden? Volgens de onderzoekers is een oplossing om bedrijven te stimuleren wervingsprocessen zo in te richten dat beslissingen over wie wordt aangenomen niet gebaseerd zijn op stereotypen maar op individuele competenties. Het vooraf formuleren van heldere selectiecriteria, standaardiseren van sollicitatieprocedures en publiceren van diversiteitcijfers zou hierbij helpen. Een andere optie is anoniem solliciteren. Anoniem solliciteren vermindert de kans op ongelijke behandeling als gevolg van afkomst.


Bron en volledig artikel: www.penoactueel.nl

 

Foto: freeimages.com