Algemene voorwaarden uwbaan.nl

Artikel 1 - Definities

Uwbaan.nl: uwbaan.nl is onderdeel van de P-services HR group B.V. Uwbaan.nl biedt
opdrachtgevers, werkgevers en kandidaten de mogelijkheid hun aanbod van respectievelijk vraag
naar werk kenbaar te maken.

Uwbaan.nl zal op verzoek van een werkgever vacatures online beschikbaar maken. Reacties van
kandidaten op de vacatures zullen, zonder selectie, rechtstreeks worden doorgestuurd aan de
opdrachtgever.

Artikel 2 - Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden van uwbaan.nl en de algemene voorwaarden van P-services HR
group zijn van toepassing op iedere aanbieding van uwbaan.nl en op iedere opdracht tussen
uwbaan.nl en een opdrachtgever, waarop uwbaan.nl deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, evenals op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook
tussen uwbaan.nl en de opdrachtgever.

De algemene voorwaarden van P-services HR group zijn van toepassing, met dien verstande dat
de bepalingen van de algemene voorwaarden van uwbaan.nl ter vervanging van of aanvulling op
de algemene voorwaarden van P-services HR group gelden.

Uwbaan.nl is niet gebonden aan inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever. Afwijkende
afspraken van deze algemene voorwaarden van uwbaan.nl en de algemene voorwaarden van
P-services HR group zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen overige bepalingen van
deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3 -  Non-discriminatie

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij het solliciteren naar vacatures op uwbaan.nl, ongeacht
leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke
keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële
functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht. Selectie van en
gesprekken met kandidaten gebeurt door de opdrachtgever zelf. Opdrachtgever draagt zorg voor
naleving van het non-discriminatiebeginsel.

Artikel 4 - Vacatures en selectie kandidaten

Uwbaan.nl plaatst in opdracht van de opdrachtgever vacatures aangeleverd door opdrachtgever
op de website van uwbaan.nl en automatisch doorgeplaatst op een aantal landelijke jobsites.
Opdrachtgever is daarbij verantwoordelijk voor de inhoud en naleving van wet- en regelgeving. 

Uwbaan.nl stuurt sollicitaties van kandidaten, zonder selectie, direct door naar de opdrachtgever.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste behandeling van de gegevens van de kandidaten
en zal hier vertrouwelijk en in overeenstemming met privacy wet- en regelgeving mee omgaan.

Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste
kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in artikel 3, kunnen niet door de opdrachtgever
worden gesteld. In ieder geval zullen deze door uwbaan.nl niet worden gehonoreerd.
 

Artikel 5 - Online vacature

Uwbaan.nl zal de door opdrachtgever opgestelde vacature 60 dagen online plaatsen, tegen het
tarief van € 150,- excl. btw per vacature. Een verzoek tot inhoudelijke wijziging van een geplaatste
vacature zal gezien worden als een nieuwe plaatsing.

Uwbaan.nl levert met het plaatsen van de vacature een inspanning, een resultaatsverplichting is
niet van toepassing.

Tussen uwbaan.nl en opdrachtgever geldt een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
Opdrachtgever ontvangt na plaatsing van de vacature direct de factuur.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Uwbaan.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van foutief aangeleverde inhoud van de
vacature. Uwbaan.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van een ondeugdelijke
selectie (zoals discriminatie) of onjuiste verwerking van persoonsgegevens.

Uwbaan.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de plaatsing van de kandidaten die
niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen in de vacature.

Uwbaan.nl is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van een kandidaat.

Uwbaan.nl is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die kandidaten
zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met
toestemming van de opdrachtgever of die derden.

Uwbaan.nl is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de
opdrachtgever, derden dan wel aan de kandidaten zelf, die voorvloeien uit doen of nalaten van de
kandidaten.

De opdrachtgever vrijwaart uwbaan.nl voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip
van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van uwbaan.nl - direct of indirect - terzake van de
in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op
grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van uwbaan.nl verstrekt de opdrachtgever een
bewijs van verzekering.