Algemene Voorwaarden uwbaan.nl

Artikel 1 – Definities

Uwbaan.nl: uwbaan.nl is onderdeel van de P-services HR group B.V. Uwbaan.nl biedt opdrachtgevers, werkgevers en kandidaten de mogelijkheid hun aanbod van respectievelijk vraag naar werk kenbaar te maken.

Uwbaan.nl zal op verzoek van een werkgever vacatures online beschikbaar maken. Reacties van kandidaten op de vacatures zullen, zonder selectie, rechtstreeks doorgestuurd worden aan opdrachtgever.

Artikel 2 – Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden van uwbaan.nl en de Algemene Voorwaarden van P-services HR group zijn van toepassing op iedere aanbieding van uwbaan.nl, en op iedere opdracht tussen uwbaan.nl en een opdrachtgever waarop uwbaan.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, evenals op de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen uwbaan.nl en de opdrachtgever.

De Algemene Voorwaarden van  P-services HR group zijn van toepassing, met dien verstande dat de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van uwbaan.nl ter vervanging van of aanvulling op de Algemene Voorwaarden van P-services HR group gelden.

Uwbaan.nl is niet gebonden aan inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever.
Afwijkende afspraken van deze Algemene Voorwaarden van uwbaan.nl en de Algemene Voorwaarden van P-services HR group zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 3 -  Non-discriminatie

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij het solliciteren naar vacatures op uwbaan.nl, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht. Selectie van en gesprekken met kandidaten gebeurt door de opdrachtgever zelf. Opdrachtgever draagt zorg voor naleving van het non-discriminatiebeginsel.

Artikel 4 – Vacatures en selectie kandidaten

Uwbaan.nl plaatst in opdracht van de opdrachtgever vacatures aangeleverd door opdrachtgever op de website van uwbaan.nl en automatisch doorgeplaatst op een aantal landelijke jobsites. Opdrachtgever is daarbij verantwoordelijk voor de inhoud en naleving van wet- en regelgeving.  

Uwbaan.nl stuurt sollicitaties van kandidaten, zonder selectie, direct door naar de opdrachtgever.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste behandeling van de gegevens van de kandidaten en zal hier vertrouwelijk en in overeenstemming met privacy wet- en regelgeving mee omgaan.

Niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van wensen en inlichtingen betreffende de gewenste kandidaat en de aard van de functie zoals bedoeld in artikel 3, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door uwbaan.nl niet worden gehonoreerd.
 

Artikel 5 – Online vacature

Uwbaan.nl zal de door opdrachtgever opgestelde vacature 60 dagen online plaatsen, tegen het tarief van € 150,- excl. BTW per vacature. Een verzoek tot inhoudelijke wijziging van een geplaatste vacature zal gezien worden als een nieuwe plaatsing. 

Uwbaan.nl levert met het plaatsen van de vacature een inspanning, een resultaatsverplichting is niet van toepassing.

Tussen uwbaan.nl en opdrachtgever geldt een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Opdrachtgever ontvangt na plaatsing van de vacature direct de factuur.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Uwbaan.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgde van foutief aangeleverde inhoud van de vacature. Uwbaan.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolgen van een ondeugdelijke selectie (zoals discriminatie) of onjuiste verwerking van persoonsgegevens.

Uwbaan.nl is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de plaatsing van de kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen in de vacature.

Uwbaan.nl is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van een kandidaat.

Uwbaan.nl is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die kandidaten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

Uwbaan.nl is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de kandidaten zelf, die voorvloeien uit doen of nalaten van de kandidaten.

De opdrachtgever vrijwaart uwbaan.nl voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van uwbaan.nl - direct of indirect - terzake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

De opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van uwbaan.nl verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.